تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی و برنامه عمل

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی (اقصاد مقاومتی),اندیشه سیاسی (اقصاد مقاومتی)

داستان این دوره:

امروزه عبارت اقتصاد مقاومتی در بورس واژگان اقتصادی کشور است که نمی توان نسبت به تنویراذهان دانشگاهیان در این زمینه اقدامی ننمود. درسنامه "تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی و برنامه عمل" درصدد است تا ضمن بررسی و تشریح این نظریه؛ اهداف، ضرورتها و سیاستهای آن را تبیین نماید. بی شک دانستن پیامدهای تحریم در اقتصاد جاری جامعه و تجربه سایر کشور های جهان در شرایط مشابه می¬تواند برهانی دقیق برای ضرورت ارائه این نظریه در شرایط فعلی برای رسیدن به چشم انداز متعالی نظام جمهو

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول:معرفی اجمالی نظریه اقتصاد مقاومتی
 • جلسه دوم: تبیین مکتب اقتصادی اسلام در حوزه تولید ملی
 • جلسه سوم: بررسی وضعیت موجود و برنامه عمل اقتصاد مقاومتی در تقویت تولید ملی
 • جلسه چهارم: تبیین مکتب اقتصادی اسلام در حوزه فرهنگ اقتصادی و سبک زندگی
 • جلسه پنجم: بررسی وضعیت موجود و برنامه عمل اقتصاد مقاومتی در اصلاح فرهنگ اقتصادی و سبک زندگی
 • جلسه ششم: تبیین مکتب اقتصادی اسلام در حوزه دیپلماسی اقتصادی و روابط خارجی
 • جلسه هفتم: بررسی وضعیت موجود و برنامه عمل اقتصاد مقاومتی در دیپلماسی اقتصادی و روابط خارجی
 • آزمون پایانی و دریافت گواهینامه
 • حذف
 • حذف
 • حذف
 • حذف

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما