نگاهی نو بر نهضت حسینی

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

درس «نگاهی نو بر نهضت حسینی» با هدف آموزش مخاطب دانشگاهی در راستای تعمیق و تدقیق معارف عاشورایی از نگاه استاد شهید مرتضی مطهری متناسب با نیازهای روز جامعه، تدوین و ارائه شده است.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: اهمیت شناخت نهضت حسینی در عصر حاضر
  • جلسه دوم: بررسی نگاه صرف تاریخی به واقعه کربلا
  • جلسه سوم: ماهیت نهضت حسینی
  • جلسه چهارم: حماسه حسینی
  • جلسه پنجم: شهید و شهادت در فرهنگ عاشورا
  • جلسه ششم: شعائر عاشورایی
  • جلسه هفتم: تحریفات کربلا
  • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما