تجوید قرآن کریم-سوم

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس دکتر محسن موسوی بلده در 6 جلسه به بحث تجوید می‌پردازد تجوید، علم قرائت فصیح قرآن و فن تلفظ صحیح حروف آن است. این علم مجموعه قواعد و ضوابطی را برای صحیح خواندن حروف و کلمات قرآن و نیز دیگر مباحث آواشناسی در بر می گیرد. هدف از علم تجوید توانا ساختن قاری بر تلاوت زیبا و استوار و تلفظ فصیح حروف قرآن کریم و حفظ زبان از اشتباه در خواندن کتاب الهی است. در این درس مباحثی از قبیل: احکام نون ساکنه و تنوین، احکام میم ساکنه، مد و قصر، آشنایی با قرائت نماز مطرح شده است.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: احکام نون ساکنه و تنوین
  • جلسه دوم: احکام میم ساکنه
  • جلسه سوم: مد و قصر
  • جلسه چهارم: چند نکته پایانی
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه
  • جلسه پنجم: آشنائی با قرائت نماز1
  • جلسه ششم: آشنائی با قرائت نماز2
  • صدور گواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما