منشور روحانیت امام خمینی(ره)

داستان این دوره:

استاد حسن رحیم پور در 2جلسه در این درس به موضوعاتی چون خط امام و منشور روحانیت می پردازد

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: انحرافات روحانیت
  • جلسه دوم: عوامل بیرونی و راهکارها
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما