بازخوانی وقایع بعد از انتخابات 88

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:1197
 • تعداد جلسات: 9
 • مدت زمان دوره: 270 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در 4 جلسه بیان گردیده است- درس بازخوانی وقایع بعد ازانتخابات 88 به موضوعاتی چون اهمیت سال 88 برای ایران، مناظرات انتخاباتی سال 88 و وقایع مهم آن، حواشی پایان انتخابات، نتایج آن تاثیر آن بر انتخابات سال 92، دخالت های آمریکا و غرب، وقایع از نگاه فعالان و ... می پردازد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: انتخابات 88 و اهمیت آن
 • جلسه دوم: آشوب های بعد ازانتخابات
 • جلسه سوم: رهنمودهای رهبری و تحریک بیگانگان
 • جلسه چهارم : دخالت بیگانگان و آشوب های بعد از آن
 • جلسه پنجم: عاشورای سال 88 و حماسه نه دی بستهٔ اسکورم
 • جلسه ششم:دخالت های آمریکا در وقایع
 • جلسه هفتم: وقایع 88 از دیدگاه فعالان
 • جلسه هشتم : انتخابات 88 و تاثیر آن بر انتخابات 92
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما