آشنایی با مولفه های روش تدریس موفق

مهارت های عمومی

 • استاد:دکتر رضا فیروزی
 • تعداد کاربران:5402
 • تعداد جلسات: 18
 • مدت زمان دوره: 540 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس استاد فیروزی در 18 جلسه به بحث روش تدریس می پردازد.     یکی از دغدغه های اصلی اساتید، فنون تدریس یک درس به صورت اثر گذار است. استاد در این درس، فرایند کامل انتقال دانش از استاد به دانشجو را بیان می دارد. در ابتدا استاد اصول تدریس مانند، چگونگی طرح اهداف آموزشی، طبقه بندی اهداف و حیطه بندی های مختلف آموزشی و اصول حاکم بر یادگیری را بیان می دارد. استاد در این درس قدم به قدم نکات موثر در فرایند یادگیری را بررسی نموده و فنون برقراری ارتباط بین دانشجو و استاد و همچنین روش پیوند ذهن دانشجو با مطالب و ایجاد انگیزه در دانشجو را توضیح می دهد.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول:روش طرح اهداف آموزشی
 • جلسه دوم: طبقه بندی اهداف آموزشی
 • جلسه سوم: آشنائی با حیطه های مختلف آموزش
 • جلسه چهارم:اصول حاکم بر یادگیری
 • جلسه پنجم:سازماندهی اصول حاکم بریادگیری
 • جلسه ششم:اصول حاکم بریادگیرنده
 • جلسه هفتم:تمرین و پاداش برای یادگیرنده
 • جلسه هشتم:اصول و چهارچوبهای موجود در ارتباط
 • جلسه نهم:آشنائی با مولفه های ارتباط موثر در یادگیری
 • جلسه دهم:گوش دادن موثر
 • جلسه یازدهم:نحوه طراحی درس روزانه
 • جلسه دوازدهم:ضرورت دروس معارف در دانشگاه
 • جلسه سیزدهم: ضرورت داشتن روش بر مبنای متون دینی
 • جلسه چهاردهم:بایسته های یک استاد موفق
 • جلسه پانزدهم:ارتباط بین استاد ،محتوا و دانشجو
 • جلسه شانزدهم:عنصر انگیزه دهی در یادگیری محتوا برای دانشجویان
 • جلسه هفدهم: چرخه برنامه ریزی درسی و اهمیت آن
 • جلسه هجدهم: مهمترین فعالیت یک استاد در کلاس
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما