حکمت عبادات

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

درس حکمت عبادات برگرفته از کتابی با همین عنوان نگارش استاد جوادی آملی است که در قالب 7 جلسه تهیه شده است. در این جلسات اسرار و حکمتهای اعمال عبادی بحث میشود.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول:روزه و حكمت آن
  • جلسه دوم:طهارت و حكمت آن
  • جلسه سوم:تلاوت قرآن و حكمت آن
  • جلسه چهارم:نيت و حكمت آن
  • جلسه پنجم:دعا و آداب آن
  • جلسه ششم:ذكر و حكمت آن بخش اول
  • جلسه هفتم:ذكر و حكمت آن بخش دوم و سوم
  • جلسه پایانی ، آزمون نهایی
  • گواهی درس حکمت عبادات

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما