حقوق دانشجویی

فرهنگ و سیاست

 • استاد:دکتر حسین شمسیان
 • تعداد کاربران:8881
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس دکتر حسین شمسیان در 6 جلسه تلاش دارند دانشجویان را با حقوقشان آشنا نمایند حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند. حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود. حقوق دانشجویی نیز از حقوقی است که دانشجو با شناخت آن میتواند فعالیت بهتری را در داشگاه داشته باشد. در این درس سعی شده است تا به مباحثی از قبیل: شناخت و توضیح چهار گروه اصلی تخلفات دانشجویی، آشنایی با تخلفات آموزشی و اداری، تخلفات اخلاقی و قوانین نشریات دانشجویی پرداخته شود.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: شناخت چهار گروه اصلی تخلفات دانشجویی
 • جلسه دوم: توضیح چهار گروه تخلفات دانشجوئی
 • جلسه سوم:ادامه توضیحات گروههای چهارگانه
 • جلسه چهارم:آشنائی با تخلفات آموزشی و اداری
 • جلسه پنجم: تخلفات اخلاقی
 • جلسه ششم: آشنائی با قوانین نشریات دانشجوئی
 • خلاصهٔ آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما