سیری درنهج البلاغه-دوم

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام کمالی قمی در 5 جلسه به توضیحاتی پیرامون کتاب "سیری در نهج البلاغه" می‌پردازد در این درس استاد به بررسی معنای صحیح تقوا در نهج البلاغه، فلسفه زهد از نظر اسلام و همینطور ارتباط انسان با دنیا از منظر قرآن و نهج‌البلاغه پرداخته است. همچنین تفاوت بین رهبانیت و زهد، خودزیانی و خودفراموشی در نگاه استاد مطهری را نیز بیان می‌نماید.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: معنای صحیح تقوا از نظر نهج البلاغه
  • جلسه دوم: تفاوت بین رهبانیت و زهد از دیدگاه شهید مطهری
  • جلسه سوم: فلسفه زهد از نظر اسلام
  • جلسه چهارم: ارتباط انسان و دنیا از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه
  • جلسه پنجم: بیان موضوع خود زیانی و خود فراموشی در نگاه استاد مطهری
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما