آنچه قبل از ازدواج بايد بدانيم

مهارت های عمومی

داستان این دوره:

ازدواج چرايي و چيستي؟ - معيارهاي انتخاب همسر - اگر شرايط ازدواج مهيا نبود،چه بايد كرد؟

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول: ازدواج چرايي و چيستي؟ (1)
 • جلسه دوم: ازدواج چرايي و چيستي؟ (2)
 • جلسه سوم: ازدواج چرايي و چيستي؟ (3)
 • جلسه چهارم:ازدواج چرايي و چيستي؟ (4)
 • جلسه پنجم: معيارهاي انتخاب همسر (1)
 • جلسه ششم: معيارهاي انتخاب همسر (2)
 • جلسه هفتم: اگر شرايط ازدواج مهيا نبود،چه بايد كرد؟ (1)
 • جلسه هشتم: اگر شرايط ازدواج مهيا نبود،چه بايد كرد؟ (2)
 • آزمون پایانی
 • صدور گواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما