تاریخ،بعثت و هجرت پیامبر-از بعثت تا هجرت

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

درس "نگاهی کاربردی به تاریخ اسلامی" در 4 بخش توسط دکتر رجبی دوانی تدریس گردیده . این بخش در 6 جلسه به عناوین ذیل می‌پردازد در این درس استاد با نگاه کاربردی به تاریخ صدر اسلام، به بررسی تاریخ اسلام را از زمان بعثت پیامبر (ص)، هجرت به حبشه، هجرت به مدینه، بافت اجتماعی مدینه و در نهایت به جنگ احد و خندق می‌پردازد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: بعثت پیامبر (ص)
  • جلسه دوم: شروع دعوت پیامبر / جنگ نرم علیه پیامبر در مکه
  • جلسه سوم: سوالات قریش از پیامبر و انقطاع وحی/ هجرت به حبشه
  • جلسه چهارم: چرایی و چگونگی هجرت به مدینه
  • جلسه پنجم: بافت اجتماعی مدینه / جنگ نرم علیه پیامبر در مدینه
  • جلسه ششم: جنگ احد و خندق
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما