تجوید قرآن کریم-دوم

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس دکتر محسن موسوی بلده در 6 جلسه به بحث تجوید می‌پردازد تجوید، علم قرائت فصیح قرآن و فن تلفظ صحیح حروف آن است. این علم مجموعه قواعد و ضوابطی را برای صحیح خواندن حروف و کلمات قرآن و نیز دیگر مباحث آواشناسی در بر می گیرد. هدف از علم تجوید توانا ساختن قاری بر تلاوت زیبا و استوار و تلفظ فصیح حروف قرآن کریم و حفظ زبان از اشتباه در خواندن کتاب الهی است. در این درس مباحثی از قبیل: تلفظ صحیح حروف، صفات حروف، احکام حروف ـ تفخیم و ترقیق و ادغام مطرح شده است.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: تلفظ صحیح حروف
  • جلسه دوم: صفات حروف (قسمت اول)
  • جلسه سوم: صفات حروف (قسمت دوم)
  • جلسه چهارم: احکام حروف -تفخیم و ترقیق قسمت اول
  • جلسه پنجم: تفخیم و ترقیق (قسمت دوم)
  • جلسه ششم: ادغام
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما