آشنائی با احکام خانواده

مهارت های عمومی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:89647
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 72
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

احکام محرم و نامحرم و نگاه کردن - احکام مراسم ازدواج،پیرایش و آرایش - احکام اختصاصی - گفتنی های حسن معاشرت اختصاصی

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: احکام محرم و نامحرم و نگاه کردن و...
 • جلسه دوم: احکام مراسم ازدواج،پیرایش و آرایش و...
 • جلسه سوم: احکام اختصاصی
 • جلسه چهارم:گفتنی های حسن معاشرت اختصاصی
 • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی
 • صدور گواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما