عرفان عملی در اندیشه امام خمینی (ره)

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

استاد در این درس به موضوعاتی چون اهمیت عرفان، ویژگی های عرفان عملی حضرت امام خمینی (ره) آثار و برکات ومشخصات عرفان امام، مراحل عرفان، مشکلات امروزی حوزه عرفان، جایگاه توحید در عرفان ... می‌پردازد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: عرفان عملی در اندیشه امام خمینی (ره)
  • جلسه دوم: آثار عرفان عملی نزد امام خمینی(ره)
  • جلسه سوم: ویژگی های عرفان امام خمینی(ره)
  • جلسه چهارم: نتایج عرفان عملی
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما