جریان های فرهنگی و ضد فرهنگ ها

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

جوامع انسانی با پیشرفت علوم و تکنولوژی، هنوز دستخوش جریان های فرهنگی ای هستند که سرنوشت آنها را رو به افول و یا تعالی سوق می دهد . درس جریانهای فرهنگی و ضد فرهنگها، طی 14 جلسه، تلاش دارد تا مخاطبین را با فراماسونری، جریانهای ضد فرهنگی در سینما و موسیقی، شناخت اجمالی از فرقه های نوظهور، را از جمله شیطان پرستی، جریانهای سکولار، جریان کثرت گرایی دینی ( پلورالیزم ) ، فمینیسم ، فرقه شیخیه ، جری

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول:توضیح و تعریف بعضی اصطلاحات درس
 • جلسه دوم:آشنائی با فراماسونری
 • جلسه سوم:ابتذال فرهنگی در سینما و موسیقی
 • جلسه چهارم:شناخت اجمالی فِرَق نوظهور و شیطان پرستی
 • جلسه پنجم:انواع جریان‌های سکولار
 • جلسه ششم:جریان کثرت گرایی دینی یا پلورالیزم
 • جلسه هفتم:فمینیزم؛ رویکرد اخلاق ستیزانه
 • جلسه هشتم: تکالیف و حقوق زن و مرد دراسلام
 • جلسه نهم:فرقه شیخیه و انشعابات آن
 • جلسه دهم:جریان بهائیت
 • جلسه یازدهم:جریان وهابیت
 • جلسه دوازدهم:تصوف فرقه ای
 • جلسه سیزدهم:دوره شناسی تصوف
 • جلسه پایانی : فارغ التحصیلی و پایان دوره
 • صدور گواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما