مدیریت روابط در خانواده

مهارت های عمومی

داستان این دوره:

درس مدیریت روابط در خانواده در قالب 9 جلسه با حضور استاد عباسی ولده و رزاقی باهدف تقویت بعد رفتاری و اقتصادی خانواده تهیه شده است.

سرفصل و جلسات:

  • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
  • جلسه اول: مدیریت روابط با خانواده خود و همسر
  • جلسه دوم: خانواده و آسیبهای رسانه1
  • جلسه سوم:خانواده و آسیبهای رسانه2
  • جلسه چهارم: خانواده کانون فرزند آوری
  • جلسه پنجم: حسن معاشرت متقابل زن و شوهر
  • جلسه ششم:تفاوتهای روحی و جسمی زن و مرد1
  • جلسه هفتم:تفاوتهای روحی و جسمی زن و مرد2
  • جلسه هشتم: مدیریت اقتصادی خانواده
  • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما