آشنائی با تاریخ زندگی امام سجاد،امام باقر،امام صادق علیهم السلام

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

این درس توسط حجت الاسلام اسکندری در 7 جلسه بیان گردیده استاد در ادامه سلسله مباحث تاریخ امامت، به زندگی امام سجاد (ع) می‌پردازند، موضع امام (ع) نسبت به قیام مختار از مسایل مهم این دوران است. در ادامه دوران زندگی امام محمد باقر(ع) و امام صادق(ع) مورد بررسی قرار می گیرد. مواضع سیاسی ایشان (علیهم السلام) در مواجهه با حکام ظالم آن عصر و شکل گیری دانشگاه بزرگ علمی بر اساس جایگاه رفیع علمی ایشان (علیهم السلام) از جمله مباحث مهم درس است.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: تبیین شخصیت و جایگاه سیاسی و اجتماعی امام سجاد(علیه السلام) در میان مسلمانان
  • جلسه دوم:قیام مختار و موضع امام سجاد(علیه السلام) نسبت به آن
  • جلسه سوم: امام باقر(علیه السلام) ادامه دهنده راه امام سجاد(علیه السلام)
  • جلسه چهارم: شیوه سیاسی امام باقر(علیه السلام) و احیاء مکتب تشیع
  • جلسه پنجم: دیدگاه امام صادق(علیه السلام) در رابطه با قیام علیه حکومت حاکم
  • جلسه ششم: جایگاه امام صادق (علیه السلام) در میان شیعیان و اهل سنت
  • جلسه هفتم: عظمت علمی امام صادق (علیه السلام)
  • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما