آشنائی با دکترین مهدویت-دوم

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:21982
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس با تلاش جمعی از اساتید در 8 جلسه تهیه گردیده است این درس در ابتدا به تبیین قیام یمانی و سفیانی، ارتباط با حضرت و تکلیف شیعیان در زمان غیبت، مسئله رجعت، دجال، شهادت یا رحلت حضرت، رأفت امام پرداخته و در ادامه به بررسی جایگاه عقل و منابع اجتهاد در اسلام می پردازد

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: تبین قیام یمانی و سفیانی
 • جلسه دوم: ارتباط با حضرت و تکلیف شیعیان در زمان غیبت
 • جلسه سوم: مسئله رجعت و اعتقاد به آن
 • جلسه چهارم: مسئله دجال و موضوع شهادت یا رحلت حضرت
 • جلسه پنجم: مسئله رافت امام ع و علت معرفی خشونت در اسلام
 • جلسه ششم: بررسی حقیقت علم و راه دستیابی به آن
 • جلسه هفتم: بررسی جایگاه عقل و منابع اجتهاد در اسلام
 • جلسه هشتم: کاربرد عبارت دکترین مهدویت
 • آزمون نهایی و شرکت در جلسه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما