آشنائی با تاریخ فرهنگ و تمدن فنی مهندسی - بخش اول

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:610
 • تعداد جلسات: 10
 • مدت زمان دوره: 300 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: کلیات و مباحث پایه(دکتر علی بیات)
 • جلسه دوم: فرهنگ و تمدن اسلامی، زمینه ها و عوامل پیدایی و شکوفائی(دکتر علی بیات)
 • جلسه سوم: خدمات متقابل اسلام و ایران(دکتر علی بیات)
 • جلسه چهارم: نهضت ترجمه و سیر گسترش علوم و نهادهای آموزشی در تمدن اسلامی(فاطمه جان احمدی)
 • جلسه پنجم: بایسته‌ها و ضرورت های بحث از تمدن اسلام(ولایتی)
 • جلسه ششم: نهضت علمی و نهادهای آموزشی در تمدن اسلامی 1(ولایتی)
 • جلسه هفتم: نهضت علمی و نهادهای آموزشی در تمدن اسلامی 2(ولایتی)
 • جلسه هشتم: تاثیر تمدن اسلامی بر تمدن غربی- علل و عوامل احیای تمدن اسلامی(ولایتی)
 • جلسه نهم: استعمار و بیداری اسلامی- نوآوری‌های پزشکی (ولایتی)
 • جلسه پایانی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما