عقلانیت اسلامی، روحانیت و سیاست

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

در این درس دکتر خسروپناه در 6 جلسه به روند شناسی فکری ایران معاصر می‌پردازد تاریخ معاصر ایران دورانی از تاریخ ایران است که با به قدرت رسیدن سلسله قاجار توسط آقا محمد خان قاجار شروع می‌شود و تا سرنگونی سلسله پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه می‌یابد. در درس"روندشناسی فکری ایران معاصر 1" با تعریف جریان و طبقه بندی جریانات فکری، مؤلفه‌ها و تأثیرات آن، اصول جریان عقلانیت اسلامی، آشنایی با انواع جریان‌ها و نسبت روحانیت و سیاست در ایران معاصر آشنا می شویم.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: تعريف جریان و طبقه بندی جریانات فکری
  • جلسه دوم: موئلفه های جریان و تاثیرات آن
  • جلسه سوم: اصول جریان عقلانیت اسلامی
  • جلسه چهارم: ادامه اصول جریان عقلانیت اسلامي
  • جلسه پنجم: آشنائی با جریان سنتی
  • جلسه ششم: نسبت روحانیت و سیاست
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما