نهضت علمی و تمدن اسلامی

فرهنگ و سیاست,تاریخ علم و تمدن اسلامی سطح 1

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:77261
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس توسط جمعی از اساتید در 8 جلسه به موضوع پزشکی در تاریخ اسلامی - ایرانی می پردازد مجموعه سه قسمتی " آشنایی با تاریخ فرهنگ و تمدن پزشکی" حاصل تلاش جعمی از اساتید دانشگاه است. این مجموعه به نهضت علمی، نهادهای آموزشی و سیر گسترش علوم در تمدن اسلامی پرداخته و همچنین نقش آموزه‌های اسلامی را بر رشد و شکوفایی دانش پزشکی بررسی می‌نماید.

سرفصل و جلسات:

 • .
 • جلسه اول: نهضت علمی و نهادهای آموزشی در تمدن اسلامی1 (صفری)
 • جلسه دوم: نهضت علمی و نهادهای آموزشی در تمدن اسلامی2 (صفری)
 • جلسه سوم: سیر گسترش علوم در تمدن اسلامی 1(نعمت الله صفری)
 • جلسه چهارم: تمدن اسلام، علل و عوامل پیدایی و شکوفایی 1(علی بیات)
 • جلسه پنجم: تمدن اسلام، علل وعوامل پیدایی و شکوفایی 2(علی بیات)
 • جلسه ششم: نقش آموزه‌های اسلامی بر رشد و شکوفایی دانش پزشکی1 (مهدی اصفهانی)
 • جلسه هفتم: نقش آموزه‌های اسلامی بر رشد و شکوفایی دانش پزشکی2 (مهدی اصفهانی)
 • جلسه پایانی این درس
 • 4

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما