معاد شناسی و مرگ آگاهی-در برزخ

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام مسعود عالی در 7 جلسه به آثار یاد مرگ در زندگی روزمره می پردازد ایشان در این درس به ادامه ی مباحث زندگی پس از مرگ می پردازد. عالم قبر و پس از آن عالم برزخ، از مراحلی است که انسان قبل از صحنه ی قیامت با آن مواجه می شود. استاد با بیان حقایق پس از مرگ، راه های رهایی از مصائب و مشکلات آن برهه را توضیح می دهد. در انتها با بیان اینکه تجسم یافتن اعمال در آخرت به چه معنی و چگونه است، این درس را خاتمه می دهد. حقیقت شفاعت نیز از جمله نکات مهمی است که در این درس به آن پرداخته شده است.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: عالم قبر(شب اول قبر – سوال قبر)
  • جلسه دوم: عالم قبر(فشار قبر)
  • جلسه سوم: عالم قبر(تجسم اعمال در قبر)
  • جلسه چهارم: برزخ(ارتباط با اموات)
  • جلسه پنجم: فشار قبر
  • جلسه ششم: عوامل کاهش فشار قبر
  • جلسه هفتم: موضوع تجسم اعمال
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما