زنان و مردان؛ تفاوت ها و تشابه­ ها

مهارت های عمومی

 • استاد:دکتر حمید حبشی
 • تعداد کاربران:67239
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 26
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

درس زنان و مردان؛ تفاوت ها و تشابه­ ها در 5 جلسه با آموزش دکتر حبشی ارائه میگردد.

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول: تفاوت ها و تشابه­ ها (1)
 • جلسه دوم: تفاوت ها و تشابه­ ها (2)
 • جلسه سوم: تفاوت ها و تشابه­ ها (3)
 • جلسه چهارم: تفاوت ها و تشابه­ ها (4)
 • آزمون پایانی
 • گواهی پایان دوره درس زنان و مردان; تفاوت ها و تشابه ها

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما