مقاله نویسی

مهارت های عمومی

 • استاد:دکتر سلطانی
 • تعداد کاربران:19350
 • تعداد جلسات: 4
 • مدت زمان دوره: 120 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 31
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

درس مقاله نویسی در 4جلسه به آموزش فنون مقاله نویسی می پردازد. استاد این درس دکتر سلطانی است.

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول: آشنا شدن با ساختارمقالات علمی و پژوهشی
 • جلسه دوم: ساختمان پاراگراف
 • جلسه سوم:ساختمان مقاله کوتاه
 • جلسه چهارم: ساختمان مقاله علمی - پژوهشی
 • جلسه پاياني: پایان دوره و فارغ التحصيلي
 • صدور گواهي اين درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما