مبانی اندیشه اسلامی1-دوم

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس حجت الاسلام رضا حاجی ابراهیم در 8 جلسه به مبانی اندیشه اسلامی می پردازد در این آموزش با مطالبی چون لازمه‌ی توجه به توحید نظری، صفات الهی ،علم پیشین خدا، مراتب عدل و شبهات آن و وقوع تناسخ آشنا خواهیم شد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: لازمه توجه به توحید نظری
  • جلسه دوم : کنار گذاشتن دیدگاه تعطیل و تشبیه
  • جلسه سوم: توضیح شبهه ی علم پیشین الهی
  • جلسه چهارم : بیان چهار معنای حکمت
  • جلسه پنجم: آشنائی با مراتب عدل
  • جلسه ششم : بیان شبهات عدل
  • جلسه هفتم : توضیح شبهات در باب عدل
  • جلسه هشتم : تعریف وقوع تناسخ
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما