انسان موفق - انسان هدفمند

مهارت های عمومی

 • استاد:دکتر شاهین فرهنگ
 • تعداد کاربران:189343
 • تعداد جلسات: 8
 • مدت زمان دوره: 240 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

در این درس دکتر فرهنگ در 8 جلسه به بیان رازهای موفقیت می پردازد این درس از جمله درس های جذاب و کارآمدی است که بررسی راز های موفقیت انسان های بزرگ می پردازد. دکتر شاهین فرهنگ با بیانی شیوا و جذاب و با رویکرد روانشناسانه، به بررسی موانعی که تحول انسان را ناممکن می سازد، پرداخته و راهکار های ساده و عملی جهت از بین بردن این موانع را توضیح می دهد. بهانه ای به نام کمبود امکانات، نشناختن توانمندی ه

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول:دلایل عدم تحول
 • جلسه دوم: بهانه ای به نام کمبود امکانات
 • جلسه سوم:فرافکنی و نشناختن توانمندی‌ها و قابلیت‌ها
 • جلسه چهارم:عوامل موثر در شکل گیری تحول
 • جلسه پنجم:مرحله دوم شرطی شدن یعنی مراقبت
 • جلسه ششم: معنای هدف داشتن و لوازم آن
 • جلسه هفتم: ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه
 • جلسه هشتم:چهار قانون کلیدی و مهم مغز انسان
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما