جریان‌های سنت گرا و مدرنیسم

فرهنگ و سیاست

داستان این دوره:

در این درس دکتر خسروپناه در 6 جلسه به روند شناسی فکری ایران معاصر می‌پردازد تاریخ معاصر ایران دورانی از تاریخ ایران است که با به قدرت رسیدن سلسله قاجار توسط آقا محمد خان قاجار شروع می‌شود و تا سرنگونی سلسله پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه می‌یابد. در درس"روندشناسی فکری ایران معاصر 2 " با مفاهیمی از قبیل : جریان مکتب تفکیک ، جریان تجدد ستیزی ، آشنایی با جریان سنت گرا ، نقد جریان تجدد ستیز و آشنایی با جریان روشنفکری در ایران معاصر آشنا می شویم.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: جریان مکتب تفکیک
  • جلسه دوم: ادامه مبحث جریان تفکیک
  • جلسه سوم: آشنائی با جریان تجدد ستیزی
  • جلسه چهارم: آشنائی با جریان سنت‌گرا
  • جلسه پنجم: نقد جریان تجددستیز
  • جلسه ششم: آشنائی با جریان روشنفکری
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما