دانستنی های روابط دختر و پسر

مهارت های عمومی

داستان این دوره:

درس دانستنی های روابط دختر و پسر در 8 جلسه با حضور اساتید خبره و دانشمند به مخاطب دانشجو کمک می کند تا به ابعاد موضوع آشنا شوند.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه ی اول:علل گرایش دختر و پسر
  • جلسه ی دوم:تفاوتها در فرآیند رابطه
  • جلسه ی سوم:نقد و بررسی آثار مثبت و منفی
  • جلسه ی چهارم:دیدگاه های مختلف در روابط دختر و پسر
  • جلسه ی پنجم:عوامل زمینه ساز در پیدایش رابطه
  • جلسه ششم:پیامدهای روانی آن
  • جلسه هفتم:بررسی روابط دختر و پسر از دیدگاه ازدواج
  • جلسه هشتم:احکام روابط دخترو پسر
  • جلسه نهم:آزمون پایانی درس روابط دختر و پسر
  • دریافت گواهی درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما