آموزه‌های عرفان‌عملی دراسلام

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

در این درس دکتر محمد فنائی اشکوری در 7 جلسه به موضوع عرفان عملی در اسلام می‌پردازد استاد در این درس پیرامون عرفان عملی در اسلام ابتدا به کلیات عرفان؛ چیستی و حقیقت عرفان می‌پردازد و سپس نسبت فلسفه غرب و آموزه‌های اسلام، مراتب یقین و نیز رابطه عرفان با اسلام، شریعت، فلسفه و معرفت الله را بیان می‌دارد.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: چیستی عرفان، حقیقت عرفان، مبادی معرفتی عرفان
  • جلسه دوم: فلسفه غرب و آموزه‌های عرفانی اسلام
  • جلسه سوم: مراتب یقین
  • جلسه چهارم: رابطه شریعت و طریقت
  • جلسه پنجم: رابطه اسلام و عرفان
  • جلسه ششم: رابطه فلسفه و عرفان
  • جلسه هفتم: عرفان، و مساله معرفت الله
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما