آمریکا شناسی

فرهنگ و سیاست,اندیشه سیاسی سطح 2

داستان این دوره:

مرگ بر آمریکا ! این شعاری است که سالها بر زبان ملتهای مظلوم جهان و اندیشمندان آگاه جاری شده است . به نظر شما مگر آمریکا کیست و چه بلایی بر سر سایر کشورها آورده است که جزو منفورترین

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول:جامعه شناسی امریکا
  • جلسه دوم:وضعیت اقتصادی آمریکا
  • جلسه سوم:وضعیت سیاسی و انتخابات امریکا
  • جلسه چهارم:آشنائی با گروههای موافق و مخالف با ایران
  • جلسه پنجم: آشنائی با گروه سوم مخالف با ایران
  • جلسه ششم:بررسی وضعیت فرهنگی آمریکا
  • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی
  • صدور گواهی این درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما