کتاب اندیشه2(دکترغفارزاده)- بخش دوم

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:36836
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس توسط جمعی از اساتید در 7 جلسه به عناوین ذیل می پردازد در این محتوا به مباحث: رویکردها و نظر اسلام در مورد ادیان وحیانی دیگر ، حقیقت امامت و ضرورت آن از دیدگاه قرآن، عقل و سنت و سپس به موضوع مهدویت و ولایت فقیه خواهیم پرداخت.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول: اسلام و ادیان آسمانی دیگر1
 • جلسه دوم: اسلام و ادیان آسمانی دیگر2
 • جلسه سوم: حقیقت امامت و ضرورت آن از دیدگاه عقل
 • جلسه چهارم: حقیقت امامت و ضرورت آن از دیدگاه قرآن و سنت
 • جلسه پنجم: مهدی موعود
 • جلسه ششم: تاریخچه و مبانی ولایت فقیه
 • جلسه هفتم: ولایت مطلقه فقیه و مشروعیت آن
 • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما