آنچه یک ترم اولی باید بداند

مهارت های عمومی

داستان این دوره:

مهارت‌ها و فعالیت‌های لازم برای دانشجو - نکاتی لازم برای دستیابی به موفقیت تحصیلی - موضوع انتخاب همسر و ازدواج

سرفصل و جلسات:

  • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
  • جلسه اول:مهارت‌ها و فعالیت‌های لازم برای دانشجو
  • جلسه دوم :نکاتی لازم برای دستیابی به موفقیت تحصیلی
  • جلسه سوم:موضوع انتخاب همسر و ازدواج
  • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی
  • صدورگواهی پایان درس

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما