امام روح الله و آمریکا

فرهنگ و سیاست

  • استاد:مجموعه اساتید
  • تعداد کاربران:28529
  • تعداد جلسات: 2
  • مدت زمان دوره: 60 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

برگرفته از مستندی 2جلسه ای توسط جمعی از اساتید

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: پشتیبانی آمریکا از شاه
  • جلسه دوم : شعار،مرگ بر آمریکا
  • آزمون پایانی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما