تاریخ و اعراب قبل از اسلام-از جاهلیت تا اسلام

معارف و علوم قرآنی

داستان این دوره:

درس "نگاهی کاربردی به تاریخ اسلامی" در 4 بخش توسط دکتر رجبی دوانی تدریس گردیده. این بخش در 6 جلسه به عناوین ذیل می‌پردازد در این درس استاد با هدف بررسی شرایط پیش از ظهور اسلام به علل پیدایش مسیحیان و یهودیان در حجاز، سنتهای جاهلیت، وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این سرزمین و شهر مکه پرداخته و در ادامه مبحث نسب شناسی اجداد پیامبر را ارائه می‌دهند.

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: تاریخ بستر امتحان اقوام مذاهب مختلف
  • جلسه دوم: بت پرستی عرب / یهود و نصاری
  • جلسه سوم: وضعیت اقتصادی و سیاسی شبه جزیره در آستانه بعثت پیامبر (ص)
  • جلسه چهارم: شناخت شرایط سیاسی و اجتماعی شهر مکه
  • جلسه پنجم: نسب شناسی اجداد پیامبر (ص)
  • جلسه ششم: ادامه نسب شناسی اجداد پیامبر (ص)
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما