دکتر شاهین فرهنگ

4 دوره ی آموزش الکترونیک

تارنما:

درباره استاد:

دكترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه هاروارد آمریكا
فوق لیسانس جامعه شناسی.
فوق لیسانس پژوهشگری.
لیسانس فیزیك.
ایشان همچنین از مدرسین بنام علم موفقیت در ایران می باشند.

سوابق استاد


ارتباط با ما