دکتر محمود انوشه

1 دوره ی آموزش الکترونیک

تارنما:

درباره استاد:

دکتر محمود انوشه از روانشناسان و مشاوره های خانواده به شمار می آید. شیوه سخنرانی جذاب و بیان موضوعات و مشکلات جوانان با زبانی شیوا او را به چهره ای مشهور در بین جوانان تبدیل نموده است. 

سوابق استاد


ارتباط با ما