دکتر هاشمی گلپایگانی

3 دوره ی آموزش الکترونیک

تارنما: http://bineshemotahar.ir

درباره استاد:

در دانشگاه امام صادق)ع( رشته ی فلسفه و کلام را تا دوره ی کارشناسی ارشد خواند و اکنون ضمن عضویت در هیئت علمی این دانشگاه، در دوره ی دکترا، پایان نامه ی خود را با عنوان «اخلاق و عرفان اسلامی » ارائه نمود. از سال 1378 به صورت رسمی، مسئولیت تهیه ی «طرح مطالعاتی آثار استاد شهید مطهری » به وی سپرده شد.

سوابق استاد


ارتباط با ما