استاد محمدرضا سرشار

2 دوره ی آموزش الکترونیک

تارنما:

درباره استاد:

دکتر محمدرضا سرشار مشهور به رضا رهگذر، نویسنده و پژوهشگر و منتقد ادبی است.

سوابق استاد


ارتباط با ما