دکتر حجت الله عبدالملکی

1 دوره ی آموزش الکترونیک

تارنما:

درباره استاد:

دکتر عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با مرتبۀ استادیار در گروه اقتصاد اسلامی دانشکدۀ معارف اسلامی و اقتصاد است و نظریات زیادی در باب دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و رسیدن به آن از مسیر مقاومت دارد.

سوابق استاد


ارتباط با ما