• کاربر عزیز و کوشا: ضمن خداقوت به شما دوست همیشه همراه، در این بخش شما می توانید برای همه ی درس هایی که تمام جلسات آن را گذرانده و در آزمون پایانی آنها نمره بیشتر از 12 گرفته باشید، گواهینامه دریافت کنید.
  • برای دریافت گواهینامه، پس از انتخاب نوع گواهینامه پس از باز شدن جدول مورد نظر بر روی دریافت کلیک کنید تا گواهینامه در قالب فایل PDF بر روی رایانه شما بارگزاری شود.

ردیف نام درس دریافت گواهینامه