"/>
  • کاربر عزیز و کوشا: ضمن خداقوت به شما دوست همیشه همراه، در این بخش شما می توانید برای همه ی درس هایی که تمام جلسات آن را گذرانده و در آزمون پایانی آنها نمره بیشتر از 12 گرفته باشید، گواهینامه دریافت کنید.
  • برای دریافت گواهینامه، پس از انتخاب نوع گواهینامه پس از باز شدن جدول مورد نظر بر روی دریافت کلیک کنید تا گواهینامه در قالب فایل PDF بر روی رایانه شما بارگزاری شود.

کاربر گرامی، صدور گواهی نامه پایان دوره 5 دقیقه بعد از آزمون پایانی دروس انجام می شود.در صورت عدم مشاهده گواهینامه 5 دقیقه بعد مراجعه نمایید.
ردیف نام درس دریافت گواهینامه