• سخنان ریکاردز در موسسه کارنگی در تبیین جنگ ارزی به عنوان ابزار قدرتمند جنگ اقتصادی - ویدئو ۷
  • انقلاب اسلامیانقلاب اسلامی ایران
دریافت فایل برای مشاهده فایل روی گزینه پخش کلیک کنید
  • ﺟﻨﮓ ارزي ﭘﺪﯾﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ زاﯾﺶ ﺟﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﯾﮏ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد، ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ ورﺳﻤﯽ، ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﺸﻮرﻫﺎ و دوﻟﺖ ﻫﺎ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ.
    ﺟﻨﮓ ارزي ﻣﺨﻮف ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﺮد ﭘﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت آن؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ، ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدي زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ از ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ.
    در ﺟﻨﮓ ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر دﺷﻤﻦ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ. اﻣﺎ در ﺟﻨﮓ ارزي دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮاغ ﺧﺎﻣﻮش و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را ﺳﺎﻗﻂ و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
  • برچسب ها استعمار نو جنگ اقتصادی

نظر/دیدگاه

کاربر گرامی: در نظر داشته باشید که برای ثبت نظر باید وارد سامانه شوید.

مصطفی شاهرودی

21 شهریور 1397

سلام تست

پاسخ

مصطفی شاهرودی

21 شهریور 1397

لتچج

پاسخ

مصطفی شاهرودی

31 شهریور 1397

فغلغقف

پاسخ