معاد شناسی در کلام جدید

معارف و علوم قرآنی

  • تعداد کاربران:29389
  • تعداد جلسات: 3
  • مدت زمان دوره: 90 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

در این درس استاد خسروپناه در 3 جلسه به موضوع آخرت می پردازد در این درس به مسئله معاد ازدیدگاه قرآنی، روایی و همینطور منزل صراط و جهنم آشنا خواهیم شد

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول: معاد از دیدگاه آیات و روایات
  • جلسه دوم: منازل آخرت
  • جلسه سوم: شناخت منزل صراط و آشنایی با جهنم
  • آزمون نهایی و دریافت گواهینامه

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما