مهارت های خودآگاهی

مهارت های عمومی

 • تعداد کاربران:8155
 • تعداد جلسات: 7
 • مدت زمان دوره: 210 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 66
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

مهارت های خودآگاهی

داستان این دوره:

این درس با تدریس دکتر مهدی هادی به سرفصلهایی چون آشنایی با ابعاد خودآگاهی،جسمانی، هیجانی، شناختی،معنوی و روحانی و تیپ های شخصیتی در قالب 7 جلسه پرداخته است.

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - آشنایی با ابعاد خودآگاهی
 • جلسه دوم - آشنایی با بعد جسمانی
 • جلسه سوم - آشنایی با بعد شناختی (قسمت اول)
 • جلسه چهارم - آشنایی با بعد شناختی(قسمت دوم)
 • جلسه پنجم - آشنایی با بعد هیجانی
 • جلسه ششم - آشنایی با بعد معنوی و رفتاری
 • جلسه هفتم - آشنایی با انواع تیپ های شخصیتی
 • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما