مدیریت روابط در خانواده

مهارت های عمومی,سبک زندگی

داستان این دوره:

درس مدیریت روابط در خانواده در قالب 9 جلسه با حضور استاد عباسی ولده و رزاقی باهدف تقویت بعد رفتاری و اقتصادی خانواده تهیه شده است.

سرفصل و جلسات:

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
 • جلسه اول: مدیریت روابط با خانواده خود و همسر
 • جلسه دوم: خانواده و آسیبهای رسانه1
 • جلسه سوم:خانواده و آسیبهای رسانه2
 • جلسه چهارم: خانواده کانون فرزند آوری
 • جلسه پنجم: حسن معاشرت متقابل زن و شوهر
 • جلسه ششم:تفاوتهای روحی و جسمی زن و مرد1
 • جلسه هفتم:تفاوتهای روحی و جسمی زن و مرد2
 • جلسه هشتم: مدیریت اقتصادی خانواده
 • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی
 • صدور گواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما