روایت یک انحراف (فصل سوم آفتاب در مصاف)

معارف و علوم قرآنی

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:76
 • تعداد جلسات: 5
 • مدت زمان دوره: 150 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در طی 5 جلسه با موضوعات زیر تولید شده است.عملکرد خواص و عوام جامعه اسلامی در قبال قیام عاشورا -ماموریت اختصاصی امام حسین (ع) قیام علیه انحراف بزرگ در جامعه اسلامی - انگیزه و هدف راستین امام حسین(ع) در قیام تاریخ‏ ساز عاشورا

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - عملکرد خواص و عوام جامعه اسلامی در قبال قیام عاشورا- 1
 • جلسه دوم - عملکرد خواص و عوام جامعه اسلامی در قبال قیام عاشورا-2
 • جلسه سوم - ماموریت اختصاصی امام حسین (ع) قیام علیه انحراف بزرگ در جامعه اسلامی
 • جلسه چهارم - انگیزه و هدف راستین امام حسین(ع) در قیام تاریخ‏ ساز عاشورا-1
 • جلسه پنجم - انگیزه و هدف راستین امام حسین(ع) در قیام تاریخ‏ ساز عاشورا-2
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما