جریان شناسی سلفی گری

فرهنگ و سیاست

جریان شناسی سلفی گری

داستان این دوره:

داعشی ها و سلفی ها، هر روز تعداد زیادی از مسلمانان و غیر مسلمانان بی گناه را به خاک و خون می کشند؛اینها با پرچم و نام مقدس الله، دست به این حرکات خبیثانه می زنند و خود را مسلمان می نامند! در درس جریان شناسی سلفی گری، به بررسی تاریخ تفکر سلفی گری، سرگذشت محمد بن عبدالوهاب و مکتب دیوبندیه پرداخته و در ادامه جریان سلفی تقریبی اخوان المسلمین و سلفی جهادی القا

سرفصل و جلسات:

  • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
  • جلسه اول:مباحث مقدماتی و تاریخ تفکر سلفی گری
  • جلسه دوم:آشنائی با محمد بن عبد الوهاب
  • جلسه سوم:آشنائی با مکتب دیوبندیه
  • جلسه چهارم: آشنائی با جریان سلفی تقریبی اخوان المسلمین و سلفی جهادی القاعده
  • جلسه پایانی : پایان درس و فارغ التحصیلی
  • صدور کواهی پایان دوره

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما