مقاله نویسی

مهارت های عمومی

مقاله نویسی

داستان این دوره:

سرفصل و جلسات:

  • نکات لازم این درس:دقت فرمائید
  • جلسه اول: آشنا شدن با ساختارمقالات علمی و پژوهشی
  • جلسه دوم: ساختمان پاراگراف
  • جلسه سوم:ساختمان مقاله کوتاه
  • جلسه چهارم: ساختمان مقاله علمی - پژوهشی
  • جلسه پاياني: پایان دوره و فارغ التحصيلي
  • صدور گواهي اين درس

پیش نمایش دوره:


ارتباط با ما