انقلاب انگلیس؛ شورش بورژواها

فرهنگ و سیاست

  • استاد:مجموعه اساتید
  • تعداد کاربران:169
  • تعداد جلسات: 3
  • مدت زمان دوره: 90 دقیقه
  • منابع مطالعاتی: 0
  • ثبت نام : رایگان

داستان این دوره:

این درس در 3 جلسه به موضوعات، انقلاب صنعتی؛ انقلابی برای تغییر در جغرافیای جهان و انقلاب انگلیس؛ شورش بورژواها

سرفصل و جلسات:

  • جلسه اول - انقلاب صنعتی؛ انقلابی برای تغییر در جغرافیای جهان
  • جلسه دوم - انقلاب انگلیس؛ شورش بورژواها 1
  • جلسه سوم - انقلاب انگلیس؛ شورش بورژواها 2
  • آزمون پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحه ارتباط با ما