درس

تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی و برنامه عمل

درباره درس
امروزه عبارت اقتصاد مقاومتی در بورس واژگان اقتصادی کشور است که نمی توان نسبت به تنویراذهان دانشگاهیان در این زمینه اقدامی ننمود. درسنامه "تبیین نظریه اقتصاد مقاومتی و برنامه عمل" درصدد است تا ضمن بررسی و تشریح این نظریه؛ اهداف، ضرورتها و سیاستهای آن را تبیین نماید. بی شک دانستن پیامدهای تحریم در اقتصاد جاری جامعه و تجربه سایر کشور های جهان در شرایط مشابه می¬تواند برهانی دقیق برای ضرورت ارائه این نظریه در شرایط فعلی برای رسیدن به چشم انداز متعالی نظام جمهو
اطلاعات درس
آموزشکده
فرهنگ و سیاست
تعداد جلسات
7
تعداد کاربران
4446
منابع مطالعاتی
مشارکت در تالار
6
سرفصلها و جلسات

در این درس سرفصلهای زیر ارائه شده است :

 • جلسه اول:معرفی اجمالی نظریه اقتصاد مقاومتی
 • جلسه دوم: تبیین مکتب اقتصادی اسلام در حوزه تولید ملی
 • جلسه سوم: بررسی وضعیت موجود و برنامه عمل اقتصاد مقاومتی در تقویت تولید ملی
 • جلسه چهارم: تبیین مکتب اقتصادی اسلام در حوزه فرهنگ اقتصادی و سبک زندگی
 • جلسه پنجم: بررسی وضعیت موجود و برنامه عمل اقتصاد مقاومتی در اصلاح فرهنگ اقتصادی و سبک زندگی
 • جلسه ششم: تبیین مکتب اقتصادی اسلام در حوزه دیپلماسی اقتصادی و روابط خارجی
 • جلسه هفتم: بررسی وضعیت موجود و برنامه عمل اقتصاد مقاومتی در دیپلماسی اقتصادی و روابط خارجی
 • آزمون درس
 • حذف
 • حذف
 • حذف
 • حذف
درس ها
اساتید مرکز
پشتیبانی
ارتباط با ما
شبکه های اجتماعی

مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان : : : el@nahad.ir : : : ec.nahad.ir