روزهای آزادی

فرهنگ و سیاست

 • استاد:مجموعه اساتید
 • تعداد کاربران:109
 • تعداد جلسات: 6
 • مدت زمان دوره: 180 دقیقه
 • منابع مطالعاتی: 0
 • ثبت نام : رایگان
 • صدور گواهینامه : 10000 تومان

داستان این دوره:

این درس در 6 جلسه به موضوعاتی چون افغانستان؛ کشور جنگ و کودتا - کشتاری به وسعت دو قاره - کشتار با نقاب صلح - آمریکا علیه آلنده و کاسترو - همسایه‎ی خوب آمریکایی! - اقتصاد امریکایی! میپردازد

سرفصل و جلسات:

 • جلسه اول - افغانستان؛ کشور جنگ و کودتا
 • جلسه دوم - کشتاری به وسعت دو قاره
 • جلسه سوم - کشتار با نقاب صلح
 • جلسه چهارم - آمریکا علیه آلنده و کاسترو
 • جلسه پنجم - همسایه‎ی خوب آمریکایی!
 • جلسه ششم - اقتصاد امریکایی!
 • جلسه پایانی

پیش نمایش دوره:


راهنمای این صفحهارتباط با ما